Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Digital Divers gedeponeerd onder nummer 09130792 inzake het verrichten van werkzaamheden en diensten.

 

Artikel 1, toepasbaarheid

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot verlening van diensten of uitvoering van werkzaamheden door Digital Divers met haar opdrachtgevers zijn deze voorwaarden van toepassing. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien Digital Divers dit schriftelijk heeft bevestigd.

 

Artikel 2, offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders staat vermeld of uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Offertes kunnen gedurende de werkzaamheden worden bijgesteld. Digital Divers zal desgevraagd voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voorzover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo’n vroeg mogelijk stadium inlichten.

Overschrijdingen van offertes tot maximaal 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig van te voren te worden aangemeld.

Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door Digital Divers ingeschakelde derden, bijvoorbeeld inzake gewijzigde inkoopbedragen en gewijzigde uurtarieven, gelden niet als overschrijding van de offerte.

 

Artikel 3, prijzen, leveringen en betalingen

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele verzend-transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Digital Divers bepaalt de prijs op basis van het door dit bedrijf gehanteerde uurtarief, de aan de opdracht gewerkte uren en de voor de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten. Jaarlijks voeren we een prijsindexatie. Dit communiceren we voorafgaand aan de komende facturatie. De opdrachtgever is minstens een opslag van 10% verschuldigd over de door Digital Divers ten behoeve van de opdrachtgever ingekochte materialen en/of diensten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien overwerk, nacht- of weekendarbeid verlangt wordt of noodzakelijk is, dit ter beoordeling van Digital Divers, wordt het uurtarief verhoogd met 40%. De opdrachtgever verplicht zich het ontwerp in ontvangst te nemen en de vergoedingen te betalen overeenkomstig de opdrachtomschrijving en of de begroting/offerte, ongeacht of tot verveelvoudiging overgegaan wordt of niet.

Digital Divers is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de offerte is uitgebracht met de opdrachtgever te verrekenen. Indien meerdere andere opdrachtnemers eenzelfde opdracht min of meer tegelijkertijd van de opdrachtgever ontvangen, waardoor een competitiesituatie ontstaat, is Digital Divers gerechtigd het uurtarief met 75% te verhogen. Indien de opdrachtgever dezelfde opdracht min of meer tegelijkertijd aan andere opdrachtnemers wenst te verstrekken, dient hij Digital Divers hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Bij gebreke waarvan Digital Divers het recht heeft de overeenkomst te ontbinden en alle gemaakte kosten met een opslag van 25% in rekening te brengen.

Alle betalingen dienen op de bankrekening van Digital Divers te worden overgemaakt.

Indien van toepassing zal elke betaling eerst in mindering worden gebracht op nog uitstaande rente en kosten van deze opdrachtgever en vervolgens in mindering gebracht worden op de oudste factuur, ongeacht eventuele door de opdrachtgever vermelde factuurnummers of factuuromschrijvingen.

 

Artikel 4, opdrachten en wijzigingen

Een opdracht wordt uitsluitend door Digital Divers aanvaard na schriftelijk (per post of per mail) accoord van de opdrachtgever op de verstrekte offerte.

Wijzigingen in de opdracht nadat deze is verstrekt en aanvaard, dienen door de opdrachtgever aan Digital Divers te worden meegedeeld, dit ter beoordeling van Digital Divers. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever.

De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste, danwel ten gunste van de opdrachtgever.

Ingeval van wijzigingen in de opdrachtstelling of ingeval het doel van de opdracht wegens overmacht van de zijde van de opdrachtgever niet meer door kan gaan, zal de opdrachtgever Digital Divers een schadeloosstelling dienen te betalen ter grootte van het totale honorarium en de tot dan toe gemaakte kosten. Indien de opdrachtgever de geleverde dienst afkeurt en onwillig is om aan Digital Divers een nadere kans te bieden, dient de opdrachtgever Digital Divers een schadeloosstelling te betalen ter grootte van het totale honorarium en de tot dan toe gemaakte kosten.

Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Digital Divers buiten haar rekening en risico wordt overschreden.

Digital Divers heeft het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen, als:

  • buiten toedoen of nalaten van Digital Divers de overeengekomen dienst niet tot stand komt of wordt goedgekeurd
  • de opdrachtgever in gebreke is en in gebreke blijft met nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze of andere overeenkomsten met Digital Divers

Mocht een van deze gevallen zich voordoen dan heeft Digital Divers het recht op vergoeding van het bedrag van de tot dan toe gewerkte uren en de gemaakte kosten zulks onverminderd het recht om daadwerkelijk schade te vorderen.

 

Artikel 5, betalingstermijn

Betaling dient te geschieden binnen de in de factuur of voorschotnota aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen 14 dagen na factuur danwel voorschotnota datum.

Door opdrachtgever dient op eerste verzoek van Digital Divers de kosten voor commercialproducties en media en de porto- en andere verspreidingskosten vooruit te betalen.

Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij -zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling is vereist- een rente over het factuurbedrag verschuldigd van 2,0% per maand vanaf de dag dat de factuur betaald had moeten zijn.

Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van door de opdrachtgever verschuldigde en/of niet tijdig betaalde facturen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende de overlegging van de desbetreffende facturen.

 

Artikel 6, eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde zaken blijven het eigendom van Digital Divers totdat alle facturen voortvloeiende uit die opdracht zijn betaald. Hieronder vallen in ieder geval alle geleverde diensten, goederen, producten, hardware en software.

De opdrachtgever verplicht zich geen zaken te vervreemden, danwel anderszins het bezit hierover te verliezen, waarop nog het voornoemde eigendomsvoorbehoud ligt.

 

Artikel 7, opschorting, staking en ontbinding

Digital Divers is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, danwel te staken indien de opdrachtgever de betalingscondities zoals in deze algemene voorwaarden vermeld danwel anderszins overeengekomen, niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.

Daarnaast is Digital Divers gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden in het geval dat de opdrachtgever niet, of niet tijdig behoorlijk haar verplichtingen nakomt danwel in geval van faillissement, surseance of anderszins beëindiging danwel stillegging van de opdrachtgever.

De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.

Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarboven is Digital Divers alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door Digital Divers gederfde inkomen.

 

Artikel 8, levertijden

Digital Divers zal er ten alle tijden naar streven om de aangegeven levertijden na te komen. Deze gelden echter slechts bij benadering tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtnemer neemt ten aanzien van de aangegeven levertijden geen enkele garantie op zich en niet-tijdige levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of nietnakoming van enige verplichting jegens de opdrachtnemer.

 

Artikel 9, geheimhouding

Digital Divers draagt zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan Digital Divers ter beschikking gestelde bedrijfsgegevens waarvan voor Digital Divers kenbaar is dat deze als vertrouwelijk dienen te worden behandeld.

 

Artikel 10, klachtenafhandeling

Over zichtbare gebreken dient door de opdrachtgever direct nadat Digital Divers de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, danwel binnen 8 dagen na het verschijnen in een communicatiemedium, schriftelijk te worden gereclameerd.

Over onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen 8 dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden doch tenminste 14 dagen na aflevering danwel voorlegging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever.

Reclamaties omtrent facturen dienen binnen 8 dagen na de datum van verzending van de facturen schriftelijk bij Digital Divers te worden ingediend. De betalingstermijn wordt echter ten gevolge van dergelijke reclamatie niet opgeschort.

Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt.

Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Digital Divers beslissend.

 

Artikel 11, aansprakelijkheid en vrijwaring derden

De opdrachtgever vrijwaart Digital Divers tegen alle schadeaanspraken van derden terzake juistheid en de feitelijke inhoud alsmede de rechten van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatieuitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd. Een en ander laat onverlet de gebruikelijke zorgplicht van Digital Divers.

Indien een bezwaar omtrent geleverde zaken en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid door Digital Divers terzake wordt erkend zal deze uitsluitend te zijner keuze hetzij een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde hetzij het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is Digital Divers nimmer verplicht.

De aansprakelijkheid van Digital Divers voor enige schade welke hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van zijn beloning verminderd met de door hem gemaakte kosten voor personeel en derden. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.

Digital Divers is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, gegevens, die hem voor, door of namens zijn opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen worden vervoerd en verstuurd voor risico van de opdrachtgever.

Digital Divers is nimmer gehouden tot enige schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerd bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een afgesloten verzekering.

 

Artikel 12, aansprakelijkheid m.b.t. digitale uitingen, digitale media en data

Indien de aan Digital Divers verstrekte opdracht, de ontwikkeling, gebruik, ontwerp van software danwel andere digitale uitingen betreft danwel wanneer Digital Divers uitingen ontwikkelt waarbij gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde systemen en/of software inclusief digitale mediadragers, in de ruimste zin des woords, accepteert Digital Divers hiervoor, mede gezien de ondoorzichtigheid van de huidige wet en jurisprudentie op het gebied van Internet en andere digitale uitingen en gezien het ontbreken van historische ervaring met digitale data en media, geen enkele aansprakelijkheid. Onder digitale uitingen worden ook Internet en multimediaproducties begrepen. Indien de opdrachtgever hiervan wenst af te wijken dient dit separaat schriftelijk overeengekomen te worden.

Een door Digital Divers geaccepteerde opdracht is slechts een inspanningsverbintenis en zal door Digital Divers dus naar beste kunnen worden uitgevoerd zonder dat een bepaald resultaat gegarandeerd wordt.

Digital Divers houdt een archief bij van haar digitale bestanden en producties. Dit is slechts een eenzijdige inspanningsverbintenis waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Van de digitale producties worden backups gemaakt. Deze digitale bestanden worden 3 jaar lang bewaard. Een en ander betekent dat een opdrachtgever, indien hij een herdruk wenst danwel op andere wijze van deze archiefbestanden gebruik wenst te maken, van Digital Divers kan verlangen dat gebruik gemaakt wordt van bovengenoemde gearchiveerde bestanden. Het is echter aan de beoordeling van Digital Divers voorbehouden of deze bestanden voor de gewenste toepassing nog over de vereiste kwaliteit beschikken. Op grond van het bovenstaande is Digital Divers dan ook niet aansprakelijk voor de archivering en houdbaarheid van digitale bestanden en producties.

 

Artikel 13, duur van de overeenkomst

Digital Divers behartigt de reclamebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van Digital Divers de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen.

Digital Divers is niet gerechtigd om gedurende de opdrachtwerkzaamheden zonder overleg met de opdrachtgever overeenkomstige diensten te verlenen aan andere opdrachtgevers voor zover deze concurreren met de opdrachtgever van wie de opdracht op dat moment wordt uitgevoerd.

Indien de opdrachtgever verlangt dat ook buiten de duur van de opdracht door Digital Divers geen opdrachten worden aanvaard van met de opdrachtgever concurrerende ondernemingen zal Digital Divers ter compensatie een schadeloosstelling verlangen. De omvang van deze schadeloosstelling zal in overleg worden vastgesteld echter bedraagt minimaal een jaarlijks bedrag ter waarde van het totaal aantal voor de opdrachtgever gewerkte uren tijdens het laatste opdrachtjaar, voor elk jaar dat exclusiviteit wordt gevraagd.

 

Artikel 14, intellectueel eigendom

Conform de bepalingen in de auteurswet 1912 blijven alle producties, (in welke vorm dan ook) in opdracht gemaakt van opdrachtgever het geestelijk eigendom van Digital Divers.

De opdrachtgever en Digital Divers zijn vrij om het werk stuk of een enkel verveelvoudigd exemplaar te gebruiken ten behoeve van hun eigen publiciteit of promotie alsmede voor de expositie van dit werkstuk en kunnen daarbij elkaars naam vermelden. Dit echter niet eerder dan wanneer het werkstuk of de eerste verveelvoudiging ervan openbaar is gemaakt (daartoe behoren ook de voorpublicaties en nulnummers) en niet buiten de door de overeenkomst gestelde grenzen met betrekking tot gebruik, oplage en verspreidingsgebied.

Digital Divers is niet aansprakelijk indien het ontwerp of de daarna vervaardigde verveelvoudiging, danwel licentie of het toepassen of gebruik van het ontwerp, inbreuk zal maken op enig auteursrecht, uitsluitend recht op tekening of model, merkenrecht, octrooirecht van een derde dat onbekend was voor of ten tijde van de levering van het ontwerp (en de werktekeningen).

Teksten en afbeeldingen die door de opdrachtgever worden verstrekt dienen door de opdrachtgever op authenticiteit te worden gecontroleerd en mogen niet in strijd zijn met enig recht van een derde. Opdrachtgever is hiervoor volledig aansprakelijk.

De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde danwel tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is terzake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.

De opdrachtgever is niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke toestemming van Digital Divers.

Digital Divers is te allen tijde gerechtigd het in opdracht vervaardigde op een redelijk wijze te signeren. Deze signering maakt alsdan onderdeel uit van het werk en mag derhalve niet door de opdrachtgever verwijderd worden.

 

Artikel 15, overdracht en plichten

Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

In de situatie dat de (relevante) activiteit(en) van de onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook, wordt samen gebracht met, danwel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft nakoming van de bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

 

Artikel 16, overmacht

In geval Digital Divers door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan: Staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Digital Divers, hetzij bij zijn leveranciers van zijn diensten of goederen, transportstoringen en ander buiten de macht van Digital Divers liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemieën, devaluatie, overstroming alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van leveringen door leveranciers, het niet verkrijgen van de nodige vergunningen en andere overheidsmaatregelen danwel het om welke reden dan ook onredelijk bezwarend zijn voor Digital Divers om de overeenkomst na te komen.

Artikel 17, rechtskeuze

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.